5 Simple Statements About roojai insurance Explained

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนา

เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

*บางบริษัทประกันนั้น ทางลูกค้าสามารถถ่ายรูปรถ (ซ้าย,ขวา,หน้า,หลัง) ส่งเข้ามาเพื่อทำการตรวจสภาพรถเองได้ทันที แต่บางบริษัทประกันจะเป็นคนตรวจสภาพรถของท่านเอง ซึ่งทางบริษัทประกันจะโทรไปนัดสถานที่ และไปหาท่านเพื่อตรวจสภาพรถ (โปรดดูรายละเอียดแผนประกันที่ตรวจสภาพรถเองได้ และแผนที่บริษัทประกันนั้นตรวจเองได้เวลาเปรียบเทียบแผนประกัน)

การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ

ประกันภัยที่อยู่อาศัย ประกันภัยบ้าน

Efficiency cookies are utilized to know and examine The main element general performance indexes of the web site which can help in offering more info an even better person practical experience with the people.

หากเกิดความล่าช้าในการพิจารณาเคลมประกัน จะทำอย่างไร?

เรียกค่าเลี้ยงดูบุตร จากคู่สมรส (ขั้นตอนอย่างง่าย)

บริการรวดเร็ว จริงใจ และที่สำคัญมีความซื่อตรงต่อผู้ใช้บริการ ชาญวิทย์ ต. (ชลบุรี)

ไม่คุ้มครอง กรณีใช้รถในทางผิดกฎหมาย เช่น นำรถไปใช้ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ขนยาเสพติด

ช่วยเหลือ คำถามที่พบบ่อย ประกันรถยนต์

คุ้มครองกรณีรถสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือไฟไหม้

Essential cookies are Unquestionably important for the web site to operate appropriately. These cookies make certain basic functionalities and security measures of the website, anonymously.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *